PRAVILNIK O REKLAMACIJAMA

Boris Janevski PR Beograd
TR PINGISOFT BEOGRAD
11070 NOVI BEOGRAD, Palmira Toljatija 5/II
SMS servis za kupce: 064 00 56 363 Pon-Pet 10:00-16:00
Tekući račun: 340-0000011414470-42, Erste Banka AD Novi Sad
Matični broj: 63883719
ŠIFRA DELATNOSTI: 4791 PIB: 109044956
E-mail:

 

Na osnovu člana 56 Zakona o zaštiti potrošača („Sl.glasnik RS” br. 6/14) TR PINGISOFT BEOGRAD donosi

Pravilnik o postupanju po reklamacijama potrošača na nedostatke prodate robe

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak i način rešavanja po reklamaciji potrošača na nedostatke prodate robe ili usluge.

Član 2.

Potrošač ima pravo na reklamaciju na prodatu robu ili uslugu, uz račun o kupovini, u radnji u kojoj je usluga kupljena/prodata,
pod uslovom da zahtev za reklamaciju podnese čim otkrije nedostatak na robi, ili najkasnije u roku od 14 dana od dana
kupovine.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, pisanim putem, elektronskim putem,
odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod
kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Član 3.

Odluku o reklamaciji donosi menadžer prodaje. Odluka o reklamaciji se donosi odmah, ili u složenijim slučajevima najkasnije u
roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

Član 4.

O odluci po reklamaciji potrošač će biti obavešten u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim
putem.

Član 5.

Ukoliko menadžer prodaje utvrdi da je zahtev za reklamaciju opravdan dužan je da:
– zameni oštećenu robu ukoliko je ima na lageru u roku od 15 dana od dana reklamacije
– uz saglasnost potrošača naruči robu i isporuči je u roku od 30-60 dana od dana reklamacije
– vrati potrošaču uplaćen avans za neisporučenu robu u roku od 15 dana od dana reklamacije
– uz saglasnost potrošača izvrši naručivanje novih proizvoda u protivvrednosti uplaćenog avansa

Član 6.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom ili ako nema dokaz (Račun,
slip, administrativnu zabranu) da je proizvod kupljen u preduzeću gde se reklamira u zakonski propisanom roku.

Član 7.

Obrazac za izjavljivanje reklamacije je sastavni deo ovog pravilnika.

Shodno članu 56 stav 2 Zakona o zaštiti potrošača dajem sledeću