PRAVILNIK O REKLAMACIJAMA

Milenka Janevski preduzetnik Zanatska izrada sapuna parfema i toaletnih preparata Menna kozmetika Beograd (Novi Beograd)
SMS servis za kupce: 061 1736-313 Pon-Pet 10:00-20:00
Tekući račun: 265-1070310001677-18 Raiffeisen banka a.d. Beograd
Matični broj: 66360423
ŠIFRA DELATNOSTI: 20.42 PIB: 112795433
E-mail: admin@mennakozmetika.com

 

Na osnovu člana 56 Zakona o zaštiti potrošača („Sl.glasnik RS” br. 6/14) Milenka Janevski preduzetnik Zanatska izrada sapuna parfema i toaletnih preparata Menna kozmetika Beograd (Novi Beograd) donosi

Pravilnik o postupanju po reklamacijama potrošača na nedostatke prodate robe

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se postupak i način rešavanja po reklamaciji potrošača na nedostatke prodate robe ili usluge.

Član 2.

Potrošač ima pravo na reklamaciju na prodatu robu ili uslugu, uz račun o kupovini, u radnji u kojoj je usluga kupljena/prodata, pod uslovom da zahtev za reklamaciju podnese čim otkrije nedostatak na robi, ili najkasnije u roku od 14 dana od dana kupovine.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, pisanim putem, elektronskim putem slanjem email poruke na admin@mennakozmetika.com, pozivom ili SMS porukom na +381 61 1736-313 odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Član 3.

Odluku o reklamaciji donosi menadžer prodaje. Odluka o reklamaciji se donosi odmah, ili u složenijim slučajevima najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

Član 4.

O odluci po reklamaciji potrošač će biti obavešten u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem.

Član 5.

Ukoliko menadžer prodaje utvrdi da je zahtev za reklamaciju opravdan dužan je da:
– zameni oštećenu robu ukoliko je ima na lageru u roku od 15 dana od dana reklamacije
– uz saglasnost potrošača naruči robu i isporuči je u roku od 30-60 dana od dana reklamacije
– vrati potrošaču uplaćen avans za neisporučenu robu u roku od 15 dana od dana reklamacije
– uz saglasnost potrošača izvrši naručivanje novih proizvoda u protivvrednosti uplaćenog avansa

Član 6.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom ili ako nema materijalnih dokaza (Račun,slip, administrativnu zabranu) da je proizvod kupio  kao i ako reklamaciju ne uloži u zakonski propisanom roku.

Član 7.

Obrazac za izjavljivanje reklamacije je sastavni deo ovog pravilnika.

Shodno članu 56 stav 2 Zakona o zaštiti potrošača dajemo sledeći